2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Ticaret Ünvanı: Makü Baka Teknoloji Geliştirme Bölgesi Burdur Teknokent Yönetici A.Ş. 

Burdur Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 7111-Burdur ticaret sicili numarasında, kayıtlı şirketimizin; 11/09/2015 tarihinde, saat 14:00'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. 

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısında en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. 

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur. 

17/08/2015

Sedat Metlek imza

Gündem: 

1- Açılış ve Başkanlık Divanının Teşekkülü

2-Divan Heyetine toplantı tutanağını hissedarlar adına imzalama yetkisi verilmesi

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi

4-Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması  müzakeresi

5-Yönetim Kurulunun ibrası 

6-Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında iç yönergenin görüşülmesi

7-Yönetim Kurulu görev dağılımının belirlenmesi 

8-Şirkette görev alacak genel müdür ve alt çalışanların belirlenmes i

9-Dilek ve temenniler

10-Kapanış

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 21 AĞUSTOS 2015 Sayı: 8889 Sayfa 532-533
 
DİĞER DUYURULAR
20-10-2016
26-05-2016
26-05-2016
24-05-2016
23-05-2016
23-05-2016
02-05-2016
28-03-2016
09-10-2015
06-10-2015
Tüm Duyurular